ClimateHeros klimatprojekt


För att vara 100% säker på att du lever klimatneutralt så kompenserar ClimateHero dubbelt så många ton CO2e som din livsstilsberäkning visar.

Kompenseringen sker i en optimerad portfölj av klimatprojekt som är utvalda för att maximera klimatnyttan till lägsta möjliga kostnad och risk, samtidigt som projekten även skall medföra sociala förbättringar.

Genom att du via ClimateHero investerar i en portfölj av flera utvalda projekt som alla klimathjältar delar på så blir det även en riskspridning som är betydligt säkrare än om du som individ väljer ut ett enskilt projekt. Det är samma logik som att det är mindre riskfyllt att investera i en aktiefond än att köpa en enskild aktie.

Projektportföljen har tre kategorier: Gold Standard, Good Bets och Clean Development Mechanism (CDM).

Gold Standard

Gold Standard (som stöttas av bl.a. Greenpeace och WWF) innefattar certifierade projekt som genomgått de allra tuffaste granskningskraven avseende bevisad klimatnytta och sociala förbättringar.

ClimateHero investerar minst 50% av neutraliserat tonnage i Gold Standard projekt och har hittills investerat i:

 •  Nuetech Solar Water Heating project – Idag använder 90% av stadsborna i västra Indien direktverkande el till att generera varmvatten. Då varmvatten står för 20-30% av elförbrukningen och Indiens elmix idag till stor del består av fossila bränslen, har detta en betydande negativ klimatpåverkan. Neutech Solar är ett Gold Standard-certifierat program som jobbar med att distribuera soldrivna varmvattensberedare som sätts upp på varje hustak.
 •  Gangadhar Narsingdas Agrawal Wind Power project -Projektet bygger och installerar vindkraftverk för att generera el i västra Indien, som idag är kraftigt beroende av fossila bränslen för elgenerering. Det ger förutom en stor klimatbesparing även gröna arbetstillfällen och en säkrare elförsörjning.

Good bets

Med ”Good bets” menas projekt som det är svårare att beräkna den exakta klimatnyttan av, men som även med konservativa antaganden är extremt effektiva. För dessa projekt beräknar ClimateHero en konservativ klimatbesparing som vi vet egentligen är många gånger högre. På så sätt maximerar vi klimatnyttan som våra investeringar gör men utan att öka risken att utlovad klimatnytta verkligen uppnås.

ClimateHero investerar maximalt 25% av neutraliserat tonnage i Good Bets och har hittills investerat i:

 •  SolarAid  –  är en internationell välgörenhetsorganisation grundad 2006, vars mission att bekämpa fattigdom och klimatförändringar genom att distribuera solceller till familjer i  Uganda, Malawi och Zambia.
 •  Coolearth.org  –  jobbar tillsammans med urinvånarna i regnskogen för att hindra skogsavverkning. Organisationen fick högsta betyg i senaste granskningen av GivingWhatWeCan som har som uppgift att utvärdera de mest effektiva välgörande ändamålen

Clean Development Mechanism (CDM)

Resterande tonnage fylls upp av investeringar i CDM-projekt (som FN står bakom). De är något mindre säkra än Gold Standard och har inte samma troliga uppsida som Good Bets, men har lägre kostnad per ton, vilket gör det möjligt att hålla ett stabilt pris/ton på portföljen som helhet.

ClimateHero har hittills investerat i:

 •  EKI Energy Solar Power project – Projekt installerar totalt 7,52 MW solkraftverk i delstaten Madhya Pradesh i centrala Indien. Förutom att öka andelen förnybar energi i elmixen så ger projektet även gröna arbetstillfällen samt ökad nätsäkerhet mot elavbrott, som är vanligt förekommande i regionen.

Revision

ClimateHero har en oberoende revisor som granskar verksamhetens klimatkompensering. Revisionsuppdraget går ut på att säkerställa att ClimateHero följer de riktlinjer som satts upp för portföjen samt att kompenserad volym matchar den volym som ClimateHeros kunder betalat för. Revisionen sker i samband med finansiellt bokslut, första verksamhetsåret var 2018.

 


Vanliga frågor

ClimateHero klimatkalkylator beräknar ditt klimatavtryck i enheten koldioxidekvivalenter (CO2e). Det är den gängse enhet som klimatforskningen använder för att hantera att olika växthusgaser har olika stark växthuseffekt. Exempelvis har ett ton metan samma klimatpåverkan som 25 ton koldioxid. Alltså motsvarar ett ton metan 25 ton koldioxidekvivalenter (CO2e).

ClimateHero använder ett trettiotal olika publika källor för att beräkna ditt klimatavtryck. Baserat på dessa källor och hur du svarar i klimatkalkylatorn så kan vi estimera ditt klimatavtryck utifrån din privatkonsumtion, vilket i snitt är 9 ton CO2e per person och år i Sverige.

I detta exkluderas dock ca 2 ton per år som är förknippat med offentliga investeringar och konsumtion som finansieras med skattemedel (ex vägar, sjukhus, skolor), då det inte är något du som privatperson direkt kan påverka genom ändrade levnadsvanor. Om man tar hänsyn till detta skulle alltså snittsvenskens konsumtionsavtryck vara 11 ton CO2e per år.

Det är viktigt att ditt klimatavtryck beräknas så korrekt som möjligt. Men för oss är det är ännu viktigare att du snabbt och enkelt att beräkna ditt avtryck och att ta del av de viktiga insikter som testet ger. Klimatberäkningen innehåller därför flera generella antaganden, vilket gör att antalet frågor kan begränsas och klimatavtrycket beräknas på 5 minuter. Som tumregel har vi valt att exkludera/förenkla frågor om utfallet är mindre än 0,1 ton CO2e per år.

Ditt klimatavtryck skall alltså inte tolkas som exakt på decimalen. Men däremot kommer du med allra största sannolikhet hamna i rätt kategori av de fyra arketyper vi använder för att gestalta klimatavtrycket (Klimathjälte, Klimatkompis, Klimatfifflare, Klimatbov).

Då ClimateHero har som mål att hjälpa hela planetens invånare att klimatbanta så använder vi i möjligaste mån datakällor som är internationellt gångbara, men kompletterar med landspecifika data där det är nödvändigt.

Klicka här för att se en förteckning av de datakällor som klimatkalkylatorn bygger på.

Med klimatkompensering menas att du neutraliserar ditt eget klimatavtryck genom att minska andras utsläpp. Det är ett smart sätt att ta ansvar för de koldioxidutsläpp som du själv orsakar, men inte har lyckats banta genom förändringar i din egen livsstil.

Pengarna du betalar investeras i klimatpositiva projekt, som inte hade blivit till utan finansiering från klimatkompenseringen. Klimatprojekten sker oftast i utvecklingsländer, där fokus är på at byta ut fossila bränslen mot förnybar energi, såsom som sol- och vind-anläggningar eller på att fånga upp koldioxid genom att bevara eller plantera skog.

De största koldioxidutsläppen globalt kommer idag från förbränning av fossila bränslen för el och uppvärmning. I Sverige har vi kommit förbi det stadiet och har en mycket klimatvänlig el-mix baserad på vatten-, vind-, sol- och kärnkraft. Det är därför mycket mer effektivt att installera solceller i utvecklingsländer som fortfarande är beroende av kol och olja, än att exempelvis installera solceller på ditt eget tak i Sverige.

Samtidigt fungerar klimatkompensering i utvecklingsländer även som en effektiv välgörenhet, då det bidrar till förbättrad hälsa och minskad fattigdom för planetens mest utsatta invånare.

ClimateHero jobbar enträget med att leta upp, analysera och investera i de absolut mest effektiva klimatkompenseringsprojekten som finns. Med det menar vi klimatprojekt som bäst optimerar:
 • Klimatnyttan - hur många ton CO2e som elimineras.
 • Risken - hur säkert det är att utlovade klimatförbättringar uppnås eller överträffas.
 • Kostnadseffektiviteten - vilken kostnad per ton som krävs för att uppnå klimatnyttan.
 • Sociala förbättringar - hur projekten förbättrar livet för människor i utvecklingsländer.
Vi söker proaktivt efter nya klimatprojekt och analyserar, granskar och utvärderar varje projekt enligt dessa parametrar. 

ClimateHero investerar enbart i klimatprojekt som klarar marknadens allra tuffaste granskningskrav. Det innebär investeringar i projekt med certifieringen CDM (som FN står bakom) och Gold Standard (som stöttas av bl.a. Greenpeace och WWF).

Genom att vi investerar i en portfölj flera utvalda projekt som alla klimathjältar delar på så blir det även en riskspridning som är betydligt säkrare än om du som individ väljer ut ett enskilt projekt. Det är samma logik som att det är mindre riskfyllt att investera i en aktiefond än att köpa en enskild aktie.

Men även om man hittar de absolut bästa projekten på marknaden och sprider risken mellan olika projekt så finns det självklart alltid en risk att enskilda projekt inte uppnår utlovad klimatnytta.

För att vara 100% säkra att vi neutraliserar hela ditt klimatavtryck så kompenserar vi därför dubbelt så många ton som ditt beräknade avtryck visar. Så även om något klimatprojekt mot förmodan inte skulle uppnå utlovad klimatnytta eller om du ibland behöver göra en oundviklig flygresa, så gör dubbleringsprincipen att du helt säkert lever klimatneutralt.

Dina pengar investeras i en porfölj av klimatprojekt som ClimateHero har valt ut för att ge största möjliga klimateffekt per krona. Klicka här för att läsa om de klimatprojekt vi hittills har investerat i. Vi lägger kontinuerligt till nya projekt i listan i takt med att vi växer.

Klimatkompensering varierar mycket i pris mellan projekt, beroende på typ av certifiering, hur stor volym som handlas, samt tillgång och efterfrågan. ClimateHero klimatkompenserar stora volymer åt alla våra anslutna klimathjältar och optimerar hela tiden en portfölj av olika klimatprojekt som alla klimathjältar delar på. Därför kan vi erbjuda ett stabilt pris över tid, även fast nya klimatprojekt tillkommer och avslutas.

Månadsavgiften baseras på ditt beräknade klimatavtryck, i fyra kategorier:

 1. Klimathjälte (<2 ton CO2e) - 25 kr /månad
 2. Klimatkompis (2-5 ton CO2e) - 45 kr / månad
 3. Klimatfifflare (5-9 ton CO2e) - 75 kr / månad
 4. Klimatbov (>9 ton CO2e) - 115 kr/ månad

Din betalning är säker. Den hanteras i krypterad form av Stripe som är världens tredje största betalningsleverantör som är etablerat i 120 länder och hanterar flera miljoner transaktioner varje dag. Dina kreditkortsuppgifter är aldrig synliga för ClimateHero eller tredje part.

ClimateHero's mål är att avvärja klimathotet genom att utbilda och hjälpa planetens invånare att banta sina klimatavtryck. Vi tror att detta uppdrag utförs bättre i formatet av en snabbväxande digital start-up, än genom ytterligare en ideell miljöorganisation.

ClimateHero är helt politiskt och ideellt obundna, och är därmed inte beroende av några bidrag eller någon annans agenda för att utveckla tjänsten. Istället har ClimateHero aktiebolag som bolagsform och har som delmål att generera egna intäkter. Intäkterna återinvesteras i verksamheten, för att utveckla tjänsten och finansiera marknadsföring för att få fler människor att förstå och banta sin klimatpåverkan.

ClimateHero drivs av ett gäng miljömedvetna entreprenörer med ett gemensamt kall att försöka avvärja vår generations ödesfråga. Den första tjänsten som har lanserats för att möta det kallet är ClimateHero klimatkalkylator, vars syfte är att hjälpa planetens invånare att enkelt förstå sin klimatpåverkan och ta smarta steg för att minska den.

Tjänsten drivs genom Climate Hero AB (org nr 556815-2754) som grundades 2017 och utvecklas just nu på den svenska marknaden. Sedan följer internationell expansion, för att nå ut till så stor del av planetens invånare som möjligt.

Företagets grundare, huvudfinansiär och styrelseordförande är Robert Sabelström, som har 10+ års erfarenhet av att jobba med digital innovation och hållbarhetsfrågor. Idén till ClimateHero föddes när Robert jobbade med miljöfrågor i Polen och på nära håll fick se de negativa effekterna av ett bristfälligt återvinningssystem och storskalig kol-förbränning.

Här är huvudpunkterna i avtalet som gäller för användning av ClimateHero klimatkalkylator och klimatkompensering:

 • Med ClimateHero klimatkalkylator kan du snabbt och enkelt beräkna ditt klimatavtryck och få hjälp att banta det, dels genom livsstilsförändringar och dels genom klimatkompensering.
 • Ifall du väljer att klimatkompensera med ClimateHero så dras en fast avgift enligt prislista från ditt kreditkort varje månad, vilket kompenserar ditt beräknade klimatavtryck till 200%.
 • Du kan närsomhelst uppdatera eller avsluta ditt klimatkompenseringsabonnemang, med 1 månads uppsägningstid.
 • ClimateHero strävar efter att bibehålla stabila låga priser för klimatkompensering. Prisjusteringar sker maximalt en gång per kalenderår och enbart ifall marknadssituationen för klimatprojekt kraftigt förändras.
 • Du får emellanåt e-mail från ClimateHero med nyheter och klimatsmarta tips. I varje mejl finns en länk där du enkelt kan avregistrera dig från fler mejl.
 • ClimateHero behandlar dina personuppgifter med respekt och delar dem inte med tredje part, undantaget specifika fall där det krävs för att leverera ClimateHeros egna tjänster eller för att följa lagar och regler.

Hela användaravtalet kan du se här: https://klimatkompensera.climatehero.se/anvandaravtal/

Vi nås på mejladress hello@climatehero.se eller via vår Facebooksida.

Vi svarar (nästan) alltid inom 24 timmar.